Ảnh Minh Hoạ Chúa Giê-xu yêu tất cả những con người ngài đã tạo dựng

hinh Chua gie-xu - jesus - cdnvn 9