Currently browsing author

cdn24h

II Côrinhtô 5 : 17

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ , thì nấy là người dựng nên mới ; những sự cũ đã qua đi …

Côlôse 3 : 16

“Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em , và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan …

Thi thiên 55 : 22

“Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giêhôva , Ngài sẽ nâng đỡ ngươi . Ngài sẽ chẳng hề cho người công …

Thi thiên 107 : 1

“Hãy ngợi khen Đức Giêhôva , vì Ngài là thiện ; sự nhân từ Ngài còn đến đời đời”

Thi thiên 19 : 14

“Hỡi Đức Giêhôva là hòn đá và là Đấng cứu chuộc tôi , nguyện lời nói của miệng tôi , sự suy …

Giăng 11:25a

“Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu …

Phi-líp 2:8

“Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập …

Ê-sai 53:6

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy …

Thi thiên 89 : 1

“Tôi sẽ hát xướng về sự nhân từ của Đức Giêhôva luôn luôn ; từ đời nầy sang đời kia miệng tôi …

Ê-sai 53:5

“Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự …

Mừng Ngày Phụ Nữ 8/3

  “Duyên là giả dối , sắc lại hư không ; nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giêhôva sẽ được khen …

Mẫu Trang Trí Phục Sinh 2014

BACKGROUND THƯƠNG KHÓ – PHỤC SINH 2014 (theo chủ đề của Tổng liên hội). Có 3 mẫu: 1. Mẫu Trang Trí Thương Khó …

Mẫu Trang Trí Thương Khó 2014

BACKGROUND THƯƠNG KHÓ – PHỤC SINH 2014 (theo chủ đề của Tổng liên hội). Có 3 mẫu: 1. Mẫu Trang Trí Thương Khó …