II Côrinhtô 5 : 17

“Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ , thì nấy là người dựng nên mới ; những sự cũ đã qua đi , nầy mọi sự đều trở nên mới.”

Cau goc 2