Mừng Ngày Phụ Nữ 8/3

 

“Duyên là giả dối , sắc lại hư không ; nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giêhôva sẽ được khen ngợi”  Châm ngôn 31 : 30

8