Thi thiên 107 : 1

“Hãy ngợi khen Đức Giêhôva , vì Ngài là thiện ; sự nhân từ Ngài còn đến đời đời”

thithien 101.7