Thi thiên 19 : 14

“Hỡi Đức Giêhôva là hòn đá và là Đấng cứu chuộc tôi , nguyện lời nói của miệng tôi , sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài.”

thithien