Currently browsing category

Video Background

Thi thiên 89 : 1

“Tôi sẽ hát xướng về sự nhân từ của Đức Giêhôva luôn luôn ; từ đời nầy sang đời kia miệng tôi …